Børnehuset Science, Grundtvigs Allè
 

Sønderborg kommune har fire grundlæggende værdier for det, der kendetegner kommunen.

Vi har i Børnehuset Science valgt at beskrive disse værdier helt ned til vores arbejde med børnene.

Værdierne er forkortet DASE, og står for Dialog – Anerkendelse – Samarbejde – Engagement.

 

Dialog

Hvorfor:

 • Via dialog vil barnet kunne skabe relationer, både til børn og voksne.
 • Via dialog kommer barnet i kontakt med sin omverden, hvilket er med til at skabe forståelse til både den og de mennesker barnet møder, nu som i voksen livet.
 • Via dialog udvikles og styrkes legen.
 • Via dialog med andre skabes en kulturel forståelse for hinandens ligheder og forskelligheder.
 • Via dialog vil barnet udvikle duelighed til at kunne begå sig i verden.
 • Via dialog opnår barnet en forståelse for sine egne og andres meninger, hvilket er med til at skabe barnets identitet. Barnet mærker sig selv i forhold til andre.

Hvad:

 • At selvstændigt kunne løse konflikter.
 • At kunne lytte og bidrage i en samtale.
 • At kunne respektere andres holdninger og meninger.

Hvordan:

 • Vi guider barnet i konflikter, ved eksempelvis at tale om, hvad de forskellige børn oplevede i konflikten og hvorfor de blev vrede.
 • Vi sætter ord på barnets handlinger, følelser og oplevelser.
 • Vi tager initiativ til at snakke med barnet.
 • Vi inspirerer til dialog ved at lytte, forstå, spørge og give plads til, at barnet selv udtrykker sig.
 • Vi arbejder med dialogiske læsning, hvor børnene får mulighed for selv, at fortælle om deres tanker og refleksioner omkring de bøger vi læser.
 • Vi benytter mimik og betoning til at skabe forståelse for børnenes egne oplevelser og følelser. Ved at benytte mimik og betoning opnår børnene større forståelse af sig selv.
 • Vi inddrager it i form af ”talende væg”, lyd klemmer, lyd kasser, Ipad og computer. Disse redskaber åbner op for den gode dialog.

Anerkendelse

Hvorfor:

 • Via anerkendelse udvikler barnet en forståelse af sig selv.
 • Via anerkendelse oplever barnet at blive mødt ”der hvor det er” og at der er respekt for barnets udviklingstrin.
 • Via anerkendelse får barnet et ligeværdigt tilhørsforhold i et fællesskab.
 • Via anerkendende voksne udvikler barnet forståelse for andre og vil med tiden selv anerkende andre, for hvem de er og ikke hvad de er/kan.

Hvad:

 • At føle sig set, hørt og forstået.
 • At acceptere hinanden som den man er.
 • At udvise forståelse og respekt for andre.

Hvordan:

 • Vi lytter og hjælper barnet med at føle sig forstået.
 • Vi guider børnene til at være spørgende, skabe interesse, være nærværende i dagligdagen.
 • Vi giver rum til, at det er ok at tale om, vores ligheder og forskelligheder, for at kunne acceptere andre.
 • Vi udviser respekt for barnet og dets behov.
 • Vi hjælper barnet til, at lytte til og respektere andre børns behov eller følelser, ved eksempelvis at sætte ord på følelser og handlinger.

Samarbejde

Hvorfor:

 • Via samarbejde udvikler man forståelse og respekt for hinanden.
 • Via samarbejde styrkes relationen mellem børn og voksne.
 • Via samarbejde gør man brug af hinandens kompetencer og dermed kan hver enkelt bidrage til fællesskabet.
 • Via samarbejde udvikler man evne til at kunne begå sig fremadrettet i livet.
 • Via samarbejde udvikler det enkelte barn et tilhørsforhold til gruppen og de andre børn.

Hvad:

 • At forstå andres hensigter.
 • At hjælpe hinanden.
 • At indgå i et fællesskab.

Hvordan:

 • Vi vil gennem leg og aktiviteter opfordre børnene til at hjælpe os og hinanden.
 • Vi vil italesætte når børnene hjælper.
 • Vi vil gøre brug af eksempelvis en dukse-ordning, hvor børnene opfordres til at hjælpe os med at gøre klar til frokost.
 • Vi vil guide børnene til at hjælpe hinanden.
 • Vi vil opfordre børnene til, at spejle sig i andre. Vi sætter eksempelvis ord på børnenes gode handlinger, hvor de enten hjælper eller udviser respekt for andre. Ved at sætte ord på, inspirerer vi til at andre børn kan spejle sig i handlingerne og selv udføre lignende handlinger.
 • Vi planlægger aktiviteter der styrker fællesskabet, eksempelvis lege hvor man skal befri hinanden ved at give hinanden et knus. I disse lege er indbygget et samarbejde for at legen fungerer og det styrker samtidig forståelsen af hinanden.

Engagement (barnets engagement)

Hvorfor:

 • Via engagement i aktiviteter og lege skabes rum for barnets egen udvikling og læring.
 • Via engagement skærpes barnets nysgerrighed.
 • Via engagement får barnet mulighed for at fordybe sig i aktiviteter.
 • Via engagement udvikles barnets koncentrationsevne.
 • Via engagement skabes forståelse og respekt for omverden.  

Hvad:

 • At vise interesse og lyst til deltagelse i fællesskabet.
 • At kunne bidrage til aktiviteter og lege.
 • At være motiverende i relationen og inspirere andre.

Hvordan:

 • Vi vil være rollemodeller og selv udvise engagement i aktiviteterne og legene. Barnet får på den måde mulighed for at spejle sig i engagerede voksne.
 • Vi vil være nærværende i aktiviteterne.
 • Vi vil skabe rum for planlagte aktiviteter, så der er tid til fordybelse.
 • Vi vil tage udgangspunkt i barnets behov og hvad det er optaget af. Andre børn vil kunne inspireres.
 • Vi vil lade barnet være i nuet. For at kunne bidrage til aktiviteterne og legene, vil vi skabe rum for opnåelse af flow. I flow-tilstanden vil barnet være koncentreret i aktiviteten og kan opnå et større læringsudbytte.
 • Vi vil guide børnene til at være en del af de daglige hverdags rutiner og derved hjælper vi dem til at klare sig selv (selvhjulpen). Det er med til at styrke selvværdsfølelsen.
 • Vi vil planlægge aktiviteter som der er mening i og med, altså aktiviteter der tager udgangspunkt i barnets egen oplevelse og interesse.